İNŞAAT ALANINDA EĞİTİMLER

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

  • Yüksekte Çalışma
  • Yaşam Hattı Eğitimi
  • İnşaatlarda Sağlık ve Güvenlik Planı

 • İskele Kurulum, Söküm ve Denetçi Eğitimi

  • İskele Kontrolorlüğü Eğitimi
  • İskele Kurulum ve Söküm Eğitimi

 • Vinçle Kaldırma ve Sapancılık Eğitimi

İNŞAAT İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Yapılan araştırmalara göre dünyada ve ülkemizde en çok ölümlü iş kazaları inşaat sektörüne aittir. Bu araştırma raporuna göre; vasıfsız işçilerin, vasıflı işçilere göre ölümlü iş kazalarındaki payı azımsanmayacak ölçüde fazladır.
egitimler-4

EĞİTİM İÇERİĞİ:
 • İnşaat sahalarında karşılaşılan tehlikeler ve riskler
 • Yüksekte çalışma kavramı ve iyi uygulamalar
 • Ekipman kullanımı
 • Elle taşıma
 • Tehlikeli maddeler
 • Kazaların raporlanması, ramak kala bildirimleri

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ

Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin bulunduğu her alan yüksek kabul edilmektedir. İş yerlerinde ciddi yaralanmaların ve ölümlerin birçoğu, yüksekten düşme veya nesnelerin yüksekten düşmesi sonucu oluşmaktadır.

Yüksekte çalışma eğitimlerimizde; çalışma alanlarındaki ekipmanları doğru kullanmak, ekipmanların bakım ve onarımlarının nasıl yapılacağını öğrenmek, yaşam hattı standartlarını aktarmak, çalışma alanlarında tehlike ve tehlike oluşturabilecek her türlü duruma karşı katılımcıları bilinçlendirmeyi hedefliyoruz.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:
 • Yüksekte çalışma ile ilgili yasal mevzuat
 • Yüksekte çalışmanın tanımı
 • Düşmeden korunma tedbirleri
 • Düşme durdurma sistemleri
 • Yaşam hatları

 • Düşme durdurma sistemlerinde dikkat edilecek konular
 • Düşme durdurma sistemi ekipmanları
 • Sınırlandırma ve konumlanma
 • Çalışma ortamlarında dikkat edilecek hususlar
 • Düşmelerde kurtarma uygulamaları
 • Ekipman bakım ve kontrolü
 • Uygulama (KKD giyimi ve kontrolü, temel düğüm çeşitleri, lanyard kullanımı, ankraj noktalarının düzenlenmesi, dikey yaşam hatlarının kurulması ve kullanılması)
KİMLER KATILMALI?

* Yüksekte çalışma yapan ve yöneten tüm çalışanlar
* İş güvenliği uzmanları

kayseri-avm-yasam-hatti-projesi-1
kayseri-avm-yasam-hatti-projesi-2

YAŞAM HATTI EĞİTİMİ

Yaşam Hatları Kurulum Eğitimi; yüksekte yapılan çalışmalarda ve erişimde güvenlik hattı olarak kullanılan yaşam hatlarının kurulumunun yapılması, kurulum yaparken kullanılan tam vücut tipi emniyet kemeri dikey-yatay yaşam hattı, halat tutucu gibi ekipmanların kullanımı ve kurulumunda dikkat edilecek konuları pratik ve teorik olarak öğretmek amacıyla tasarlanmıştır. Yüksekte çalışan personelin güvenliğinin kesintisiz olarak nasıl devam etmesi gerektiğini aktarıyoruz.

Bu eğitimimizde; yatay ve dikey yaşam hatları, düşüş durdurucu sistemler, düğümler, güvenlik ağları, kişisel koruyucu donanımlar ve diğer teknik ekipmanlarla ilgili doğru uygulamaları, sahalarınızda gösteriyoruz.

KİMLER KATILMALI?

Yaşam hattı kurulumunda ve denetiminde görevli tüm çalışanlar

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:
 • Yasal mevzuat ve sorumluluklar
 • Kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı, bakımı, kontrolü ve saklama koşulları
 • Yüksekte çalışma sırasında gerekli teknik ekipmanlar
 • Düğümler ve çeşitleri
 • Ankrajlar ve çeşitleri
 • Yatay ve dikey yaşam hatları – Uygulama

İNŞAATLARDA SAĞLIK GÜVENLİK PLANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:
 • Güvenlik ve Sağlık Politikası (Yönetimin Taahhüdü)
 • Proje Bilgileri
 • Projeye ait genel bilgiler
 • İnşaat öncesi bilgiler (arazi koşulları, yeraltı ve yerüstü hatlar vb.)
 • Vaziyet planı hazırlama
 • Sağlık ve Güvenlik Organizasyonun Oluşturulması
 • İşveren, alt işveren, çalışan ve kendi nam ve hesabına çalışanların görev ve sorumluklarının oluşturulması
 • İSG organizasyon şemasının oluşturulması
 • İşlerin Yönetimi
 • İş kollarına göre sınıflandırılmış olan iş akışlarının oluşturulması
 • Çalışma Yöntemleri, Ekipman ve Eğitimli Personel İhtiyacının Belirlenmesi.
 • Risklerin Ve Kontrol Tedbirlerinin Belirlenmesi

 • Yapı sahasının geneline etki eden riskler ve kontrol tedbirlerinin belirlenmesi
 • İşle alakalı muhtemel riskler ve kontrol tedbirlerinin belirlenmesi
 • İş akışlarının mekân ve zaman ilişkisinin belirlenmesi
 • Birden fazla işveren varsa bunlar arasındaki etkileşim ve doğacak risklerin belirlenmesi
 • Üçüncü taraflara olan etkinin değerlendirilmesi
 • İş Ekipmanlarının Tespiti
 • İhtiyaç Duyulacak Kişisel Koruyucu Donanımların Belirlenmesi
 • Sınırlı Giriş Sağlanacak Yerlerin Belirlenmesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Planlanması (Yıllık Eğitim Programı)
 • Güvenlik Disiplini ve Denetimleri
 • Acil Durum Prosedürleri
 • Şantiye Kurallarının Belirlenmesi

KİMLER KATILMALI?

İşverenler, Proje Sorumluları, Sağlık ve Güvenlik Koordinatörleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri ve konuyla ilgili olan tüm çalışanlar

İSKELE EĞİTİMLERİ

İskele Kontrolörlüğü Eğitimi; iskelelerin emniyetli bir şekilde kurulup kurulmadığını ve kullanımda olan iskelelerin ilgili standart ve teknik literatüre uygun olup olmadığını kontrol edecek kişilerin eğitimi ve bilinçlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Bu eğitimimizle, iskele kurulumunda görev yapan personele iskele kurulum, söküm ve denetim süreçlerinde dikkat edilmesi gereken teknik konularda yetkinlik kazandırıyoruz.

İskele Kurulumu ve Sökümü Eğitimi; ilgili standart ve teknik değerlendirmelerle iskelelerin uygunluğunun tespit edilerek emniyetli bir şekilde kurulması ve sökülmesi ile çalışanları bilgilendirmek amacıyla tasarlanmıştır.

İskeleler; çalışanların iş sağlığı ve güvenliği açısından uygun alanın oluşturulması amacıyla, tecrübeli ve eğitimli kişiler tarafından kurulmalı, değiştirilmeli ve sökülmelidir. Ülkemizde iş kazalarının çoğunun, yüksekte çalışılan işler sonucu gerçekleştiğini unutmayalım.

İSKELE KONTROLÖRLÜĞÜ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:
 • İskele terminolojisi
 • İskele üzerinde çalışırken dikkat edilecek kurallar
 • İnşaat uygulamaları ve iskele ile ilgili temel öneriler
 • İskele üzerinde yüksekte çalışmalarda güvenlik uygulamaları
 • İskele ile çalışma ve sahada iskele elemanlarını tanıma
 • Risk değerlendirme metotlarının belirlenmesi ve risk değerlendirmesi
 • İskele denetim uygulamaları, iskele kontrol yöntemleri
 • Kurulu iskelenin uygunluğunun değerlendirilme yöntemleri
 • Gerekli planlama ve organizasyonun yapılması
 • Kurulum planının kontrolü
 • İskele yerinin kontrolü

scaff

İSKELE KURULUM VE SÖKÜM

Eğitimin içeriği

 • Teknik Emniyete Giriş
 • İskele Çeşit ve Donanımlar
 • İskele Kurma Teknikleri
 • İskele Standartları
 • İskele Kontrol ve Onay Süreçleri
 • İskele Üzerinde Çalışırken Dikkat Edilecek Kurallar
 • İskele Üzerinde Yüksekte Çalışmalarda Güvenlik Uygulamaları
 • İskele ile çalışma ve sahada iskele elemanlarını tanıma
 • Güvenli İskele Kurulumu
 • İskeleye Erişim ve Güvenli Çalışma

 • Güvenli İskele Sökümü
KİMLER KATILMALI?
 • Proje yöneticileri
 • Mühendisler
 • İş sağlığı ve güvenliği uzmanları
 • Saha süpervizörleri
 • Kurulum veya söküm yapacak olan iskele teknik personelleri
 • İskele kurulumu ve sökümü yapacak çalışanlar
 • İskele ile yapılan çalışmaları denetleyecek olan İnşaat Mühendisleri ve teknikerleri

iskele-sokum

VİNÇLE KALDIRMA VE SAPANCILIK EĞİTİMİ

Vinçle Kaldırma ve Sapancılık Eğitimi; vinçle yapılan yük kaldırma operasyonlarında, ortaya çıkan riskleri ve bu risklere karşı alınması gereken iş güvenliği önlemleri, yük bağlama yöntemleri, operatör, sapancı – işaretçinin haberleşme usulleri ve sorumlulukları hakkında çalışanların bilgilendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Bu eğitimimizle; sapancı-işaretçi görevlerini ve uygulamalarını, gereken iş güvenliği kuralları ile işaretleşme yöntemlerini aktararak, sapancı ve işaretçilerin sorumluluklarıyla ilgili yetkinliklerini arttırıyoruz.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:
 • Kaldırma ekipmanlarıyla ilgili tanımlar
 • Vinçler
 • Krikolar
 • El aletleri
 • Diğer kaldırma ekipmanları
 • Kaldırma takımları
 • Sapanlar, Kilitler, Mapalar, Zincirler
 • Kaldırma kirişleri
 • Bağlantı ekipmanları
 • Bağlama yöntemleri

 • Yönlendirme halatları
 • Malzemelerin bakım ve kontrolü
 • Sapan bağlama yöntemleri
 • Kaldırma operasyonu
 • Kaldırma öncesi hazırlıklar
 • Kaldırma sonrası yapılması gerekenler
 • Operasyon esnasında dikkat edilmesi gerekenler
 • Vinç yönetiminde kullanılan el işaretleri
 • Uygulama

Powerful steel load-lifting hook. Black steel chain.

KİMLER KATILMALI?

Vinçle yük kaldırma operasyonunda sapancı- işaretçi pozisyonunda görev yapan çalışanlar Denetçiler iş güvenliği uzmanları