İSG EĞİTİMLERİ

 • Risk Değerlendirmesi ve Analizi Eğitimi
 • Çalışma İş İzin Sistemi Eğitimi
 • Stres Yönetimi Eğitimi
 • İleri Ergonomi Eğitimi
 • İş Hukuku Eğitimi
 • İSG Kurul Üyeleri Eğitimi

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ANALİZİ EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği:

 • Kaza/olay nasıl meydana gelir?
 • Risk yönetimi konusunda yasal gereklilikler,
 • Tüm işyerleri için tasarım veya İSG kurulu aşamasından başlayarak tehlikelerin tanımlanması,
 • Kazalara ve meslek hastalıklarına neden olabilecek tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi,
 • Risk analiz yöntemleri,
 • Riskleri kontrol hiyerarşisi, risk önceliklerinin belirlenmesi,
 • Risk kontrol tedbirlerinin karıştırılması ve değerlendirilmesi,
 • Düzeltici önleyici faaliyetlerin belirlenmesi ve aksiyon planları,
 • Bulguların kayıt altına alınması.

risk

ÇALIŞMA İŞ İZİN SİSTEMİ EĞİTİMİ

İş İzin Sistemi Eğitimi; Genel iş izin kavramlarını ve uygulamalarını aktarmak, tüm tehlikelerin ve gerekli iş güvenliği önlemlerinin dikkate alınmasını sağlamak, güvenli çalışma şartlarını sağlamak ve korumak için işleri koordine etmek amacıyla tasarlanmıştır. İş izin sistemi ile yapılacak işlerin ilgili makamların onayı ile gerçekleşmesi sayesinde; belirli incelemelerin yapılarak, iş sağlığı ve güvenliği açısından uygun ortamda çalışma imkanı oluşturulmasına olanak sağlanır.
workpermit
Eğitim İçeriği:

 • İş izin sistemi tanımı
 • İş izin sistemi önemi ve kapsamı
 • İş sahalarında yapılan faaliyetler
 • İş izin sisteminde sorumluluklar
 • İş izin sistemlerinde kurallar/prosedürler
 • İş izin sistemlerinde denetim/izleme
 • İş izin sistemi temel ilkeler
 • İş izin formu çeşitleri

Kimler Katılmalı?

 • İş izin sistemine tabi olan tüm çalışanlar
 • Denetçiler
 • İş Güvenliği Uzmanları
 • Süpervizörler
 • Yöneticiler
 • Direktörler

STRES YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği:

 1. MODÜL-1 / Baskı ve Stres: Baskı ve stres arasındaki fark, insanlarda stresin farklı reaksiyonları, sağlık etkileri, stresin fiziksel,duygusal, davranışsal ve kavramsal belirtileri
 2. MODÜL-2 / Stresin Nedenleri: Evde ve işte strese yol açan ve sıkça rastlanan nedenler, kurgulanan senaryolar üzerinden, farklı seviyedeki stres nedenleri ve insanların verdikleri farklı tepkiler.
 3. MODÜL-3 / Stres Yönetimi: Çalışma alanlarında stresin azaltılması için farklı yöntemler, kişisel stratejiler, etkili zaman yönetimi, alışkanlıklar, problem çözme becerileri.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’ NE (WHO) GÖRE İŞ SAĞLIĞI:

Her türlü işte çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal refahlarını en üst düzeye yükseltmek; çalışanların sağlıklarında iş şartlarından kaynaklanan bozulmaları önlemek; çalışanları sağlığa aykırı risk faktörlerinden korumak; her çalışanı kendi iş çevresinde bedensel ve psikolojik şartlarına uygun yere yerleştirmek ve orada muhafaza etmek olarak tanımlanır.

stres2t

İLERİ ERGONOMİ EĞİTİMİ

Ergonomi Eğitimi; İskelet-kas sistemi bozukluklarına (MSD-Musculoskeletal Disorders) neden olabilecek tehlikeleri kontrol ederken, çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla işyerlerinde ergonomi ilkelerini uygulamak isteyen tüm çalışanlar ve kurumlar için tasarlanmıştır.
Ergonomic
Eğitim İçeriği:

 • Ergonomi nedir ve nasıl tanımlanır?
 • Genel anatomik ve fizyolojik bilgiler
 • İSG açısından risk faktörleri nelerdir?
 • Çevre koşulları ve çalışma şekilleri
 • İskelet-kas sistemi hastalıkları ve riskler
 • Duruş, oturuş ve çalışma pozisyonları
 • İtme-çekme, kaldırma ve taşıma yöntemleri
 • Fiziksel ortam-insan sağlığı etkileşimi
 • Sağlıklı ofis ortamının temel ilkeleri

 • Çalışanlarda ergonomik problemler ve çözüm önerileri
 • Psiko-ergonomi, ergonomi ve psikoloji ilişkisi çözüm önerileri
 • Bilgisayar bağımlılığı ve ergonomik çözüm önerileri
 • Literatür ışığında ergonomi alanında güncel gelişmeler
 • Ergonomik, sağlıklı, huzurlu ofis ortamına geçiş

İŞ HUKUKU EĞİTİMİ

Katılımcılara iş ve sosyal güvenlik mevzuatı konusunda uzmanlık katmak ve bu alandaki bilgi eksikliğini kapatmak, iş sözleşmesi türlerini, kurum içi yönetmelikleri ve işyeri uygulamalarını aktarmak, yasal düzenlemeler ve işveren yükümlülükleri hakkında bilgi vermek, çalışma, dinlenme sürelerinin ve ücretli tatillerin düzenlenmesi ile iş sözleşmelerinin feshi gibi idari konulara yönelik çalışan ve yöneticileri bilinçlendirmek amacıyla tasarlanmıştır.
Eğitim İçeriği:

 • 6311 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • 4857 Sayılı İş Kanunu
 • Yönetmelikler
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
 • İşveren yükümlülükleri
 • İş kazası ve meslek hastalıklarında hukuksal süreç
 • Taşeron/ Alt işveren yönetimi

A wooden gavel rests on its sounding block in front of a row of law books and an office interior that are out of focus in the background. Photographed using a shallow depth of field.