KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

 • Davranış Odaklı Güvenlik Eğitimi
 • İnovasyon Stratejileri Eğitimi
 • Etkin Liderlik Eğitimi

DAVRANIŞ ODAKLI GÜVENLİK EĞİTİMİ

Davranış Odaklı İş Güvenliği Eğitimi; çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki güçlü ve zayıf yönlerine odaklanarak, mevcut durumun ortaya çıkarılması, gerekli iyileştirme çalışmalarının planlanması ve uygulanması açısından önem taşımaktadır. Bu eğitim sonucunda; KPI ölçümlerinin saptanması, farkındalığın arttırılması, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyumun sağlanması, kazaların önlenmesi gibi konularda alınması gereken aksiyonların belirlenmesinde ve daha güvenli iş alanları oluşturulmasında etkin bir rol oynaması hedeflenmektedir.

Domino Teorisini geliştirin W.H Heinrich’e göre, kazaların oluşmasında % 88 oranında kişilerin güvensiz davranışlarının, % 10 oranında güvensiz ortamın ve % 2 oranında kaçınılmaz sebeplerin etkisi vardır.

Eğitimin sonunda; çalışanların sahalarda davranışlarını gözlemleyip, bunların düzeltilmesini veya yönlendirilmesini sağlayıp, davranış bozukluğundan kaynaklanan iş kazalarını önleyebilirsiniz

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

Davranış Odaklı İş Güvenliği Teorisi

Davranışların Anlaşılması

Hata Yapma Nedenleri

Kazaların Kök Nedenleri

Koşullar – Davranışlar – Sonuçlar

Tehlike ve Risk Yönetimi

Davranış Odaklı Denetim Planlama

Çalışanlara Nasıl Yaklaşılmalı?

Dinleme ve Soru Sorma Teknikleri

Ödül/Disiplin/Güvenli Çalışma Kültürü

Güvensiz Davranışı Düzeltme

Denetim Kapanışı ve Raporlama

Güvensiz Davranış İndeksi

Davranış Odaklı Denetim Verilerinin Analizi

Grup Çalışması

KİMLER KATILMALI?

Üst ve orta düzey yöneticiler

Tüm çalışanlar

davranis-odakli

EĞİTİMİN SÜRESİ

1 gün

Eğitimlerimiz, teknik eğitim sınıflarımızda veya kuruluşunuza özel olarak planlanmaktadır.

İNOVASYON STRATEJİLERİ EĞİTİMİ

Ülkemizde en fazla karıştırılan ve oldukça fazla kullanılmasına rağmen en az bilinen kavramlardan bir tanesi inovasyon. Çoğu kişinin icat veya yaratıcılık zannettiği inovasyon iki anlama da gelmiyor.

Bu eğitimde öncelikle inovasyon kelimesinin anlamına değineceğiz ve başarılı örneklerle nasıl diğer kavramlardan farklılaştığını göreceğiz.

Ayrıca şirketlere ve girişimcilere yenilikçi bakış açısı kazandırmayı, yenilikçi yaklaşımları finansal kazanımlara dönüştürmeyi, yenilikçi ortamlar oluşturmak ve yenilikçiliği yönetmek için gereken araç, beceri ve stratejileri aktarmayı amaçlıyoruz.

egitimler-1

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:
 • İnovasyonun Nedir Ne Değildir
 • İnovasyon, AR-GE, Yaratıcılık ve İcat arasındaki Farklar
 • İnovasyon Türleri
 • İnovasyon Stratejileri
 • Pazara Göre İnovasyon
 • Rekabete Göre Inovasyon

 • İnovasyon Yönetim Süreci
 • Yeni inovasyon Geliştirme Teknikleri
 • İnovasyonun Organizasyon Yapısındaki Yeri
 • İnovasyon Kültürü ve İletişimi
 • Yerel ve Global İnovasyon Örnekleri
 • Uygulama Projesi
KİMLER KATILMALI?

Bu eğitimin hedef kitlesi; girişimciler, şirket sahipleri, ürün geliştirme uzmanları, inovasyon yönetim ekipleri, orta ve üst düzey yöneticilerdir.

ETKİN LİDERLİK EĞİTİMİ

İşletme yönetiminin başarısı için liderlik gerekli bir unsurdur. Günümüzde yeni teknolojiler ile değişimin çok hızlı olması, rekabetin artması gibi nedenlerle işletmelerde liderlere olan ihtiyaç hızla artmaktadır.

Bu eğitimin amacı; şirket yöneticilerine çağdaş yönetim tekniklerini ve etkin liderlik yaklaşımlarını göstererek sevk ve idare kabiliyetlerini geliştirmektir. Bu tip yöneticiler yol gösteren, harekete geçirebilen, birleştirici, motive edici, etkileyici kişiler olup şirket verimliliğini artıran faaliyetlerde bulunacaklardır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:
 • Yönetici Kimdir?
 • Lider Kimdir?
 • Lider-Yönetici Farkları
 • Başarılı Bir Liderin Sahip Olması Gereken Özellikler
 • Liderlik Stili ve Türleri
 • Kişilik Türlerine Göre Liderlik
 • Bir Lider Neler Yapabilir?

 • Başarı Stratejileri
 • Liderin Çalışanların Motivasyonu Üzerindeki Etkisi
 • Karar Verme Yöntemleri
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Grup Dinamiği ve Takım Çalışması
 • Değişim Liderliği
 • Vizyoner Liderlik

egitimler-2