THIRD PARTY HİZMETLERİ

 • Yöneticiler için İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Liderlik Atölyesi
 • Kaza Araştırma ve Kök Neden Analizi Eğitimi
 • Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama
 • Tasarım Aşamasında İş Güvenliği Eğitimi
 • İSG Kurul Üyeleri Eğitimi
Sizlerin istekleri doğrultusunda teknik saha gezileri ve Drone uçuşları ile sahadaki uygunsuz durumların tespiti ve raporlanması yapılarak çözüm önerilerini sizlere sunmak ve şantiye verimliliğini artırmak yapmış olduğumuz uygulamalardan bazılarıdır.

Uluslararası firmalara, konusunda tecrübeli çalışanlarımız ile Third Party desteği vererek sahada uzun süre bulunan çalışanlarda oluşan mesleki körlüğün önüne geçilmesi sağlanmaktadır.

YÖNETİCİLER İÇİN İSG EĞİTİMİ

İşyerlerindeki risklerin nasıl azaltılacağını göstermek, bir şirketin yönetici rolünü üstlenen katılımcılara interaktif bir öğretim yaklaşımı sunarak, yasal görevleri, risk yönetimini, bireysel ve kurumsal sorumlulukları paylaşmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu eğitimle; Yöneticilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanlarıyla etkin iletişim sağlamasını, çalışanlarda iş güvenliği bilincini oluşturmasını, iş sağlığı ve güvenliğine uygun davranışlar kazandırmasını sağlıyoruz.
Eğitim İçeriği:

 • Kaza/olay nasıl meydana gelir?
 • Risk yönetimi konusunda yasal gereklilikler,
 • Tüm işyerleri için tasarım veya İSG kurulu aşamasından başlayarak tehlikelerin tanımlanması,
 • Kazalara ve meslek hastalıklarına neden olabilecek tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi,
 • Risk analiz yöntemleri,
 • Riskleri kontrol hiyerarşisi, risk önceliklerinin belirlenmesi,
 • Risk kontrol tedbirlerinin karıştırılması ve değerlendirilmesi,
 • Düzeltici önleyici faaliyetlerin belirlenmesi ve aksiyon planları,
 • Bulguların kayıt altına alınması.

Kimler Katılmalı?

 • Üst ve Orta Düzey Yöneticiler
 • Direktörler
 • Yönetim Kurulu Üyeleri
 • İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Yönetilmesinden Sorumlu Çalışanlar

Üst-Düzey-Yöneticiler

Eğitimin Süresi: 1 gün (Eğitimlerimiz teknik eğitim sınıflarımızda veya kuruluşunuza özel olarak planlanmaktadır).

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ LİDERLİK ATÖLYESİ

İş sağlığı ve güvenliğinin tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi ve sahiplenmesini hedefleyerek “liderlik” ve “farkındalık” ile işverenlerin, yöneticilerin ve tüm çalışanların katkı ve destek sağlayabilmeleri amacıyla tasarlanmıştır.

Bu atölye ile; yöneticilerin ve ekip liderlerin çalışanlarıyla etkin iletişim kurmalarını, onları doğru şekilde yönlendirmelerini, ekip yönetirken liderlik vasıflarına sahip olmalarını hedefliyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda liderlerin iş hayatındaki zayıf yönlerinin de farkına varılmasını sağladığımız bu atölye ile, yönetilen ekiplerin doğru ve etkin şekilde yönlendirilmesine, iş verimliliğinin artmasına yardımcı oluyoruz.

yonetici
Eğitim İçeriği:

 • Kanun ve Yönetmelikler ne diyor?
 • Yönetim kurulu üyelerinin yasal sorumlulukları nelerdir?
 • Liderliğin tanımı ve önemi
 • İyi bir liderlik nasıl olur?
 • Denetimlerde İSG liderliği
 • Liderliği pratik adımlara çevirme
 • Etkin iletişim yöntemleri
 • Ödüllendirme ve teşvik etme
 • Workshop

Kimler Katılmalı?

 • Üst ve orta düzey yöneticiler
 • Direktörler
 • Yönetim kurulu üyeleri
 • İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin yönetilmesinden sorumlu çalışanlar
 • Tüm çalışanlar

Eğitimin Süresi: 1 gün (Eğitimlerimiz teknik eğitim sınıflarımızda veya kuruluşunuza özel olarak planlanmaktadır).

KAZA ARAŞTIRMA VE KÖK NEDEN ANALİZİ

Kaza Araştırma ve Kök Neden Analizi Eğitimi; iş kazalarıyla ilgili inceleme ve detaylı araştırma yapılmasını sağlamak, kök sebeplerin analiz edilmesiyle düzeltici önleyici faaliyet planı oluşturmak, araştırma ekibinin kurulması, araştırmanın başlatılması, kaza mahallinin sınırlandırılması ve görüntülenmesi, görgü tanıkları ile görüşülmesi gibi konularda yetkinlik kazandırmak, kaza ve olayların değerlendirme ile rapor hazırlama tekniklerini aktarmak amacıyla tasarlanmıştır.

Kaza araştırma ve kök neden analizi ile kurumlar iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili raporları güncel tutmakla birlikte, eksikliklerini gidermekte ve yaşanmış kazaların tekrarının önüne geçmektedirler.

kok-nede

KİMLER KATILMALI?
 • Kaza/olay inceleme ve araştırma ekip üyeleri
 • Alan sorumluları
 • Müdürler
 • Üst düzey yöneticiler
EĞİTİMİN SÜRESİ
 • Eğitim süresi kurumların talebine göre 1 veya 2 gündür. 2 günlük eğitimlerimiz uygulamalı olarak gerçekleştirilmekle birlikte, kuruma özel örneklendirmeler de  yapılmaktadır.
 • Eğitimlerimiz, teknik eğitim sınıflarımızda veya kuruluşunuza özel olarak planlanmaktadır.

Kaza araştırma ve kök neden analizi içerisinde;

 • Domino Teorisi (Domino Theory)
 • Balık Kılçığı Diyagramı
 • Papyon Modeli (Bow-Tie)

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:
 • Kaza/Olay Nasıl Meydana Gelir?
 • Yasal Gereklilikler
 • Ramak Kala Raporlama ve Önemi
 • Domino Teorisi
 • Kaza/Olay/Ramak Kala Araştırılması ve Önemi
 • Kaza/Olay/Ramak Kala Araştırma Ekibinin Oluşturulması
 • Kaza/Olay/Ramak Kala Araştırmasının Yapılması
 • Uygulama (Örnek Kaza Araştırması, Kaza Raporlaması)
 • Dolaylı ve Doğrudan Sebepler
 • Kök Neden Analizi Nedir?
 • Kök Neden Analizi Neden Gereklidir?
 • Kök Neden Analizi Nasıl Yapılır?
 • Uygulama (Kök Neden Analizi Vakası)

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI HAZIRLAMA

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI GEREKEN BAZI İŞLETMELER NELERDİR?

LPG ve Diğer Petrol Ürünleri Üretim, Dolum ve Dağıtım Tesisleri, Maden Ocakları

Kimyasal Madde Üreten ve/veya Depolayan Yerler, Kimyevi Tahlil Laboratuvarları

Boya ve Tiner imalathaneleri ve kullanılan yerler, Un, Şeker, Nişasta Fabrikaları

Elektrikli Cihaz ve Teçhizat İmalathaneleri, Boya işlemi Yapılan/Boyahane içeren işletmeler, Ham Deri imalathaneleri

Akü imalathanelerinin Bazı Bölümleri

Margarin, Zeytinyağı ve Diğer Yağ imalathaneleri. Kağıt Fabrikaları

Alüminyum, Ağaç Tozu Ortaya Çıkan İşletmeler vb.

Basım Yayın Organlarının imalat yerlerinde

Niçin PKD Hazırlanır?

patlamadan-korunma-dökümani
PKD hazırlamanın amacı işyerlerinde muhtemel patlayıcı ortamları belirli yaklaşımlarla tespit ederek çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alın­ması gereken önlemlerin değerlendirilmesidir.

İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması ger­ekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan ve 30 .04 .2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında (10.madde ) işverenler tarafından patlamadan korunma dokümanı hazırlatılması gerekliliği belirtilmektedir.

Patlayıcı Ortam Nedir ?

Patlama tıpkı yangında olduğu gibi yanıcı, yakıcı maddelerin ve tutuşma kaynaklarının bir araya gelmesi ile ortaya çıkan yangına göre çok daha yüksek hızlarda gerçekleşerek basınç ve ısı dalgası oluşturan bir olaydır. işletmelerden, hazırlanması istenilen “Patlamadan Korunma Dokümanı” ise işletmelerin bulundukları sektöre, üretim metotlarına, kullanılan mad­delere ve ekipmanlara göre patlama ile ilgili tehlikeleri değerlendirmesi, değerlendirme sonuçlarına göre mevcut alınması gerekli önlemleri belirten proaktif bir metodun uygulanması olarak tanımlanabilir.

TASARIM AŞAMASINDA İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Tasarım Aşamasında İş Güvenliği Eğitimi; inşaat, bakım, onarım, kurulum, yıkım işlerinde çalışanların sorumluluklarını aktarmak amacıyla tasarlanmıştır

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:
 • İlgili yönetmelikler ve amaçları
 • Yasal düzenlemelerin ve çalışma programlarının yapısı
 • Müşteri, tedarikçi, işveren gibi önemli tanımlar
 • Proje türleri
 • Birden fazla yüklenicinin dahil olduğu projeler
 • Müşterilerin, mimarların, mühendislerin, yüklenicilerin görevleri
 • Sözleşmeler
 • İnşaat sürecinin planı
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetimi
 • Tüm inşaat sahaları için genel ve asgari iş sağlığı, iş güvenliği, refah gereksinimleri

KİMLER KATILMALI?

İnşaat işlerinde çalışanlar

Proje müdürleri

Sözleşme müdürleri

Tasarımcılar

Müteahhitler, tedarikçiler, alt yükleniciler

İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri

EĞİTİMİN SÜRESİ

1 gün

1